Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door de besloten vennootschap Home Diner B.V., handelend onder de naam Apresskiteamholland, gevestigd te Valkenswaard en ingeschreven bij de KvK onder nummer 61596450 (hierna verder te noemen “Gebruiker”) te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2  In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.
1.3  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Gebruiker behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4  Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1  Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
2.2  De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.3  Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door gebruiker is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
2.4  Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Levering en retouren

3.1  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2  Levering zal plaatsvinden binnen 10 tot 15 werkdagen, tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 15 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Gebruiker ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Gebruiker te ontbinden, door dit schriftelijk via brief of e-mail aan Gebruiker te berichten.
3.3  Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3.4  Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk gecrediteerd in de vorm van een bij Gebruiker in te wisselen tegoedbon.
3.5  Indien de klant de overeenkomst binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelde goederen wenst te ontbinden, dan dient de klant dit schriftelijk via het op de website te downloaden herroepingsformulier (ASTH Herroepingsformulier), zoals bedoeld in artikel 6:230o lid 3 B.W. aan te geven en deze via post of e-mail aan Gebruiker te retourneren. Retouren die op een andere manier aangevraagd worden, worden niet in behandeling genomen.
3.6  Tevens dient de klant het artikel in de originele en zoveel mogelijk ongeschonden verpakking, na overleg met Gebruiker, terug te sturen naar een door Gebruiker vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3.7  Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Gebruiker ingevolge artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Gebruiker deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat zij het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen in de vorm van een winkeltegoed dat vrij besteedbaar is in de webshop van Gebruiker. Gebruiker brengt de verzendkosten in mindering op het te crediteren bedrag.
3.8  Overeenkomsten die zien op geleverde producten die volgens specificaties van de klant vervaardigd zijn, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn kunnen niet ontbonden worden.
3.9  Tevens komen de geleverde producten als bedoeld in artikel 3.8 niet voor retournering in aanmerking. Goederen die voorzien zijn van een bedrukking, stickers, goederen die gebruikt en/of gewassen zijn, goederen die niet volgens gebruiksinstructies behandeld zijn of goederen die de klant zelf heeft geprobeerd te herstellen komen eveneens niet voor retournering in aanmerking.
3.10  Gebruiker behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Gebruiker of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
3.11  Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Gebruiker schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Gebruiker de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Gebruiker heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
3.12  Indien bij acties gratis producten worden verstrekt boven een bepaald orderbedrag, geldt het volgende: wanneer het totale orderbedrag, na verwerking van de retourzending onder het gestelde orderbedrag komt waarbij een gratis product werd verstrekt, zal Gebruiker de webshopwaarde van het gratis verstrekte product in rekening brengen.

4. Betalen en verzenden

4.1  Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW).
4.2  Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3  Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan. Betaling is mogelijk via iDeal.
4.4  Voor verzending binnen Nederland brengt Gebruiker € 7,50 verzendkosten in rekening. Voor wereldwijde verzending van pakketten wordt het bedrag voor verzending gecommuniceerd naar de klant en dient het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten voor verzending te zijn voldaan.
4.5  Na ontvangst van de betaling wordt een bestelling binnen 10 tot 15 werkdagen verzonden. Uitzondering hierbij is een eventuele vakantie, dit zal op de website worden vermeld.
4.6  Alle bestellingen worden verzonden via PostNL, bij pakketpost ontvangt men een track & trace code.
4.7  Indien koper zich niet in het land van verzending bevindt, is koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
4.8  In geval van wanbetaling van de klant heeft gebruiker behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

5. Tekortkoming

5.1  In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen is klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gebruiker is gerechtigd, in geval van toerekenbare tekortkoming van de klant de levering geheel of gedeeltelijke op te schorten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.

6. Ontbinding en beëindiging

6.1  De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
6.2  In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
6.3  Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7. Privacy 

7.1  Indien u een bestelling plaatst bij Gebruiker, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Gebruiker en in het klantenbestand van Weproduce. Gebruiker en Weproduce houden zich aan de Wet Persoonsregistraties en zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden.
7.2  Gebruiker respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3  Gebruiker maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
7.4  Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
7.5  Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Gebruiker. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Gebruiker.
7.6  De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
7.7  De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Gebruiker over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Gebruiker. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

8. Garanties

8.1  Gebruiker staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.
8.2  De garantietermijn van Gebruiker komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
8.3  Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.

9. Offertes

9.1  Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
9.2  Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Gebruiker zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
9.3  Mondelinge toezeggingen verbinden Gebruiker slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

10. Overeenkomst

10.1  Een overeenkomst tussen Gebruiker en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Gebruiker op haalbaarheid is beoordeeld.
10.2  Gebruiker behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

11. Afbeeldingen en specificaties

11.1  Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12. Overmacht

12.1   Gebruiker is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Gebruiker. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3  Gebruiker behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Gebruiker gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

13. Communicatie

13.1  Gebruiker is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Gebruiker, dan wel tussen Gebruiker en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Gebruiker.

14. Klachten

14.1  Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Gebruiker serieus in behandeling worden genomen.
14.2  De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Gebruiker (brief of e-mail).
14.3  Gebruiker zal binnen zeven (7) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Gebruiker zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

15. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

15.1  Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten berusten bij gebruiker.
15.2  De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Gebruiker geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
15.3  Gebruiker garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Gebruiker geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

16. Diversen

16.1  Indien de klant aan Gebruiker opgave doet van een adres, is Gebruiker gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Gebruiker een nieuw adres heeft doorgegeven.
16.2  Gebruiker is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

17. Toepasselijk recht en geschillenregeling

17.1  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
17.2  Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
17.3  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.
17.4  Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Gebruiker en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Eindhoven.